Sứ mạng tầm nhìn

line
12 tháng 07 năm 2016

Sứ mạng: “ Trí bền - Nghiệp vững
•    Viện Doanh trí Văn Hiến, nơi đào tạo kỹ năng, đào tạo khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh.
•    Gia tăng lợi thế cạnh tranh trong hội nhập cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.
•    Nghiên cứu khoa học và tư vấn giúp cho các tổ chức gia tăng năng lực và phát triển.

Tầm nhìn:  Đến năm 2020 Viện Doanh trí Văn Hiến là top 3 trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp trên cơ sở đào tạo chuyển giao tại Việt Nam.
Giá trị cối lõi:
•    Phương pháp: tương tác, hiện đại và luôn cập nhật theo xu hướng mới của thế giới.
•    Hình thức: Đào tạo, tư vấn và chuyển giao.
•    Mục đích: Nâng cao và hỗ trợ tinh thần hội nhập trong cộng đồng tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

Góp ý
quang cao